Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://zimbler.nl.

INLEIDING:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Zimbler geleverde producten en diensten. Zimbler, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE ZIMBLER VERWERKT

Zimbler verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Zimbler van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Zimbler in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen (indien aanwezig):

Voorletters en achternaam

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Eventueel adres en bankgegevens, mits de onderling overeengekomen werkzaamheden verwerking van deze gegevens vereisen.

VERWERKT ZIMBLER OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Zimbler verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Zimbler, dan willen je goed van dienst zijn. Zeker als je je opgeeft via het formulier op onze website met interesse voor een van onze diensten en producten. Dan maken we dus gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

NIEUWSBRIEVEN EN RECLAME

Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, mits die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Zimbler. Bijvoorbeeld om je via een sporadische mail te informeren over een nieuw boek, of een bijzonder artikel of Zimbler-product dat relevant zou kunnen zijn. Wij gaan je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Zimbler gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt ze de ontwikkelingen daarin zo goed mogelijk bij. In dat kader behoudt Zimbler zich het recht om wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om deze tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Zimbler zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Zimbler verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Zimbler gebruikt ook clouddiensten zoals Mailchimp, Dropbox, en Google Drive en daarvoor bestaan eenzijdige verwerkersovereenkomsten. Zimbler vertrouwt op de professionaliteit & veiligheid van deze dienstverleners.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Zimbler gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.

Dit is wat de cookies doen:

het optimaliseren van de website

de integratie van social media verzorgen

het verzamelen en analyseren van statistieken.

Verder onthouden ze bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@zimbler.nl

BEVEILIGING

Zimbler hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Zimbler heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Zimbler toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Zimbler gebruik maakt van de diensten van derden, zal Zimbler in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

JOUW PRIVACY RECHTEN

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Zimbler je hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Dit verzoek kun je indienen via info@zimbler.nl (of via de contactpagina op de site)

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met ons opnemen.